Ouders

Detail van de Vraag
Hoe hoort een moslim zich te gedragen tegenover zijn ouders?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Hieronder volgen een aantal verzen hadith omrent de omgang met ouders:

‘’En Wij hebben de mens op het hart gedrukt zich jegens zijn ouders deugdzaam te gedragen. Zijn moeder draagt hem, van zwakte op zwakte, en hem zogen neemt jaren in beslag. Wees daarom Mij dankbaar en je ouders. Tot Mij is de terugkeer.’’ [1]
Ouders zijn degenen die het meest opofferen om een kind op te voeden tot een volwassen individu.

Kinderen behoren hun ouders met respect en liefdadigheid te behandelen, hun tevreden te houden en hun behoeftes te voorzien. De volgende vers is zeer duidelijk over hoe een gelovige zich behoort te gedragen tegenover zijn ouders:
’Jouw Heer heeft voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hem en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien één
van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit ‘’foei’’ tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier.
Ontferm je over hen op een lieve en bescheiden manier en bid als volgt: “Mijn Heer, schenk hun genade, vanwege zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.’’
[2]

Abdullah b. Mes’ud heeft het volgende overgeleverd: ‘’Ik vroeg aan de Profeet (v.z.m.h):
-‘’Wat is de meest geliefde daad bij Allah?’’ De Profeet (v.z.m.h) antwoordde:
-‘’Gebeden die op tijd verricht worden.’’
-‘’Welke daad is daarna het meest geliefd?’’
-‘’Ouders met liefdadigheid behandelen’’
-‘’En welke daarna?’’
-‘’Jihad omwille van Allah.’’
[3]

Kinderen behoren niet slecht over hun ouders te praten, hun niet te bespotten, eerbiedig te handelen tegenover de vrienden van hun ouders en de volgende smeekbede voor hen te verrichten: ‘’Onze Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de Dag dat de rekening wordt opgemaakt.’’ [4]

Een sahabe vroeg aan de Profeet (v.z.m.h): ‘’Voor wie zal ik een gunst doen?’
De Nobeslte Godsgezant antwoordde: ‘’Aan je moeder (dit heeft hij drie keer herhaald) daarna je vader en daarna de meest verwanten.’’
[5]
Ook heeft de Profeet (v.z.m.h) het volgende gezegd: ‘’Het paradijs bevindt zich onder de voeten van moeders.’’
[6]

Kinderen behoren zich ten alle tijden vriendelijk en goedaardig te gedragen tegenover hun ouders.  Bij beslissingen die ze nemen moeten ze proberen de goedkeuring van hun ouders te krijgen. Ook moeten ze de behoeftes van hun ouders boven hun eigen behoeftes verkiezen. Wanneer ze overlijden behoren de kinderen hun met erbarmen te herdenken, smeekbedes (du’a) voor hen te verrichten en de wensen die in het testament zijn opgenomen na te komen. 

Ongehoorzaamheid tegenover ouders is één van de grootste zondes. Ook als ouders niet volgens de regels van Allah leven of zelfs ongelovig zijn, neemt dit het ouderschapsrecht bij hen niet weg. Zo behoort een kind, zolang hetgeen wat de ouder zegt niet tegen de wetten van Allah is, zijn ouders altijd te gehoorzamen en zich goedhartig tegenover hen te gedragen.[1] Soera 31: Luqman, 14

[2] Soera 17: al-Isra, 23/24

[3] Riyâzu's-Sâlihîn, I, 347

[4] Soera 14: Ibrahim, 41

[5] Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1,2; Ebû Dâvud, Edeb, 120

[6] Nesâî, Cihad, 6

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.816 times
In order to make a comment, please login or register