Hoe kijkt de islam aan tegen filosofie en wetenschap?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In de Koran staan vele wetenschappelijkheden die besproken kunnen worden. We zullen deze niet allemaal bespreken aangezien deze informatie veelal te vinden is in diverse boeken en op verscheidene websites. Wat we wel gaan bespreken zal zo krachtig en gedetailleerd mogelijk onderbouwd worden. We zullen bij het begin beginnen, namelijk de creatie van het universum. 

Het eerste wat we kunnen opmerken in de Koran over het universum is dat de Koran spreekt van een daadwerkelijke schepping, terwijl de wetenschap in het kort verleden altijd heeft beweerd dat het universum statisch was. Dit hield in dat men van mening was dat het universum er altijd al was en bestond en er altijd zal zijn. Op deze manier kon men systematisch Allah uitsluiten in de beargumentering als scheppende factor.

De nieuwe inzichten en metingen hebben deze theorie weerlegt. We weten dat de Big Bang theorie de meest aannemelijke theorie van de huidige tijd is, welke wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en berekeningen. Men zegt ook wel 'meten is weten' en daar de Big Bang nauwkeurig is onderzocht en berekend, weten we dat deze heeft plaatsgevonden. In de Koran staat het echter al 1400 jaar zonder de wetenschappelijke term te gebruiken die men er nu aan heeft gegeven. 

Vervolgens is observatie een middel om kennis te vergaren. De mens is een toeschouwer en observator van alle gebeurtenissen in het universum. Het universum is te vergelijken met een waardevol boek vol geheimen die wacht om gelezen te worden. Laten we kijken wat de Koran zegt en waartoe de mens wordt aangespoord:

“Zeg (O Mohammed): “Zie, wat er in de hemelen en op aarde is.” Maar Tekenen noch waarschuwingen zijn de ongelovigen tot nut.”1

“Hebben zij niet naar de hemel boven hen gekeken, hoe Wij die gemaakt hebben en hoe Wij die versierd hebben, en dat daar geen kloven in zijn?”2

“Zie dan de sporen van Allah’s Genade: hoe Hij de aarde na haar dood doet herleven. Waarlijk! Zo is Hij Die de doden zeker doet leven. En Hij is tot alle dingen in staat.”3

Zo zijn er vele verzen die het belang van observeren aangeven. Maar niet iedereen kan deze geheimen waarnemen. Zo zegt een vers:

“En hoeveel Tekenen in de hemel en de aarde ook komen, zij zijn er afkerig van.”4

Men ziet hier duidelijk dat de mens wordt opgeroepen om zijn zintuigen te gebruiken te onderzoeken en na te denken over de schepping die we om ons heen zien. Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen kijken en zien. Iedereen kan kijken naar de gebeurtenissen in het universum, maar niet iedereen kan hier de geheimen en de betekenissen in zien. Zo geeft een vers het verschil weer tussen kijken en zien:

“En als jullie hen voor leiding roepen, horen zij niet. En jullie zien hen naar jullie kijken maar zij zien niet.”5

Als de mens aandachtig naar alle gebeurtenissen in het universum kijkt, kan men de geheimen ervan achterhalen. Zo heeft Archimedes de opwaartse kracht van water uitgevonden toen hij zich in een bad liet zakken. Newton had de zwaartekracht ontdekt nadat een appel uit een boom op zijn hoofd viel. Onderzoekers bestudeerden de vleugels van vogels en de daaruit vergaarde informatie gebruikten ze voor het bouwen van de eerste vliegtuigen…

De Koran is geopenbaard voor mensen die nadenken, onderzoeken, verifiëren en de waarheid leren herkennen. Door de aanbevelingen van de Koran geeft de gelovige mens hieraan gehoor en onderzoekt ook daadwerkelijk alle zaken die aanbevolen zijn in de Koran.

Zolang de mens een kritische houding heeft ten opzichte van alles wat er rond hem bevindt kan men uit alles om zich heen een les trekken, anders zal alles als normaal en simpel beschouwd worden. Zij die alles als overbodig ervaren, zullen de grote en rijke betekenissen ervan missen. De Koran noemt dit soort mensen “blind” (van hart).

“Maar iedereen die zich (in ongeloof) van Mijn Overdenking (de Koran) afkeert: waarlijk, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand. Hij zal zeggen: “O mijn Heer! Waarom verzamelt U mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?" Hij zal zeggen: “O mijn Heer! Waarom verzamelt U mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?””6

De wetenschappelijke elementen die in de Koran beschreven zijn zouden logischerwijs ook stand moeten blijven houden of nog duidelijker worden bij de vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek in der loop der tijd. We hebben dit zeker al zien gebeuren sinds de wetenschap zich verder heeft ontwikkelt. Zaken die men voorheen van de openbaringen in de Koran niet helemaal begrepen, werden duidelijk naarmate verschillende onderzoeken vorderden. Hierbij maakt het niet uit of de wetenschappelijkheden door moslims of niet-moslims zijn ontdekt.

---------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Yunus (De Profeet Jonas) 10/101.
2.De Heilige Koran, Qaf – (de Arabische Letter Qaf) 50/6.
3.De Heilige Koran, Ar-Rum (De Romeinen) 30/50.
4.De Heilige Koran, Yusuf  (De Profeet Jozef) 12/105.
5.De Heilige Koran, Al-A-raf (De Kantelen) 7/198.
6.De Heilige Koran: Ta-Ha (de Arabische Letters Ta Ha) 20/124-126.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 77 times
In order to make a comment, please login or register