Home | Het geloof

Hoe kijkt islam tegen terreur aan?


Antwoord: 

De Qoran heeft terreur vervloekt, en heeft anarchie en wanorde als zeer kwalijk bestempeld. Islam verbiedt iedere vorm van terreur, onderdrukking en verraad en staat op tegen anarchie. Islam bestrijdt vuur niet met vuur. Het geloof Islam is door Allah gestuurd om rechtvaardig te zijn, het negatieve te breken en de gulden middenweg voor de ziel te creëren. Om deze reden is de Islam op dit vlak zeer voorzichting. De Islam beschouwt het vergieten van bloed of het doden van iemand dan ook als de grootste aanslag op de mensheid.

Immers, Allah zegt in de Qoran: “Deswegen schreven Wij de kinderen Israels voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna -velen hunner op aarde tot over treders.” (1) De Qoran heeft samen met de terreur ook wanorde en onheil vervloekt. De Qoran heeft aandacht geschonken aan hen die voor wanorde zorgen, reden zijn tot wanorde in de samenleving en de bestuurders die -wanneer die aan de top komen- voor wanorde zorgen; Hij geeft de impact van wanorde en de ellende van wanorde duidelijk aan: “Wanneer hij gezag heeft, gaat hij in het land rond, om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht (van de mens) te vernietigen, maar Allah houdt niet van wanorde.” (2)

Qoran heeft dus ook duidelijk wanorde verboden. Allah zegt “en wanorde (fitnah) is erger dan doden." (3)

Een moslim die zich aan deze verzen houdt, draagt geen haat en terreur. Zelfs met zijn grootste vijand voelt hij broederschap. Een gelovige eigent zich de volgende waarheid “We houden van de creatie omwille van de Creator.” (4) Een gelovige zet zich vol in voor liefde. Hij heeft geen tijd voor vijandschap. Allah zegt in de Qoran dat de schade van een groep mensen door een andere groep wordt beschermd, en hierdoor aan de gebedshuizen geen schade wordt berokkend. Hiermee richt Allah de visie van de mensen op het voorkomen van schade. Allah zegt: “En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn. Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk, Almachtig.” (5)

Profeet Mohammed (v.z.m.h.) is de Profeet van barmhartigheid en liefde. Allah zegt in de Qoran: “En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.” (6) De Profeet (v.z.m.h.) heeft alle vormen van ethiek in Zijn daden tentoongesteld en heeft Zijn hele leven lang zijn navolgelingen van wanorde weerhouden. Hij (v.z.m.h.) heeft aanbevolen met ultieme ernst en gevoeligheid van wanorde weg te blijven. De volgende Hadith maken dit openlijk duidelijk:

“Bliijf weg van wanorde! Want op dat moment is de tong net als een zwaard.” (7)

“Dit is voorzeker, er zal een wanorde, een verdeling en onenigheid komen. Wanneer dit het geval is, ga naar de Oehoed met je zwaard! Sla het tegen een steen totdat het kapot is. Blijf vervolgens thuis zitten. Verlaat je huis niet zelfs wanneer een zondige hand of de dood jou toekomt.” (8)

“Net voor de Dag des Oordeels zijn er wanordes net als de delen van de donkere nachten. Men zal in die wanordes als gelovige de ochtend bereiken, tot de avond zal hij ongelovig worden; hij zal als gelovige de avond bereiken, en zal als ongelovige de ochtend uitgaan. Tijdens die wanorde is degene die zit beter dan hij die staat, hij die loopt beter dan hij die rent. Breek dus jullie boog, vermorzel de koord (van de boog) en sla jullie zwaarden tegen de stenen. Wanneer zij de huizen van één van jullie binnentreden, wees dan de betere zoon van Profeet Adam (hij die wordt gedood, niet hij die doodt). (9)

Share this