FAQ in the category of Universum

1 Kunt u mij informeren over de Big Bang theorie en de schepping van het universum?

De vragen over hoe het universum ontstaan is, waar het naartoe gaat en hoe de wetten, de orde en het evenwicht zich handhaven, hebben de mensen van ieder tijdperk beziggehouden. Wetenschappers en geleerden hebben ontelbare onderzoeken verricht over dit onderwerp en hebben verscheidene theorieën ontwikkeld.

De Koran is reeds meer dan 1400 jaar oud en we mogen niet vergeten dat het verscheidene wetenschappelijke feiten heeft geopenbaard die pas in de 20ste eeuw waren ontdekt. Dit is op zich al een bewijs dat de Koran een boek is dat door Allah is neergezonden.

Tot het begin van de 20ste eeuw dacht men dat het universum een statisch universum was. Dit hield in dat men vroeger geloofde dat het universum altijd al bestond en eeuwig was en dus ook geen begin en geen einde had.

Deze visie vormde de grondslag voor de materialistische filosofie die zich verzette tegen het bestaan van een schepper en beweerde dat het universum een constante, stabiele en een onveranderlijke verzameling van materie was.

Materialisme is de filosofie met een gedachtegang die materie ziet als een absoluut iets en het bestaan van al het andere ontkent. Deze denkwijze had zijn wortels in het Oude Griekenland, maar de steeds toenemende aanvaarding begon in de 19de eeuw.

Nu de wetenschap een stuk gevorderd is, heeft men het tegendeel kunnen aantonen met de meest geavanceerde technologische instrumenten die we nu voor handen hebben. We spreken van verschillende theoretische ontdekkingen die zijn gedaan vanaf ongeveer het jaar 1929. Met name de ontdekking van de 'Big Bang' ofwel de 'Oerknal'. Door middel van hypermoderne apparatuur heeft men deze wonderbaarlijke ontdekking kunnen doen.

In 1929, in het Mount Wilson Observatory in de Amerikaanse staat Californië, maakte de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble1, één van de meest spectaculaire ontdekkingen in de geschiedenis van de astronomie. Terwijl Edwin de sterren observeerde met de ruimtetelescoop Hubble, ontdekte hij een verschuiving in het licht van de sterren. Anders gezegd,  het licht van deze sterren verschoof naar het rode gedeelte van het spectrum en deze verschuiving was groter naarmate de ster verder van de aarde verwijderd was. Dit betekent dat de sterren van ons weg bewegen.

Niet veel later ontdekte Hubble nog iets belangrijker: sterren en melkwegstelsels bewegen zich niet alleen weg van ons, maar ook van elkaar. De enige conclusie die hieruit kan worden getrokken is, dat het universum waarin alles van elkaar weg beweegt, steeds expandeert.

Om dit beter te begrijpen, kan men het universum vergelijken met een ballon dat wordt opgeblazen. Als de ballon wordt opgeblazen, bewegen de punten van het ballonoppervlak van elkaar weg. Op deze manier bewegen de objecten in de ruimte ook van elkaar weg, iedere keer als de ruimte uitzet.

Het uitzetten van het universum impliceert, dat wanneer men in de tijd terugreist, het universum zou aantonen dat het oorspronkelijk ontstaan is uit één enkel punt. De berekeningen laten zien dat dit enkele punt, dat alle materie van het universum bevatte, een volume van nul en een oneindige dichtheid had. Het heelal is door een explosie van dit punt met nulvolume ontstaan. Deze grote explosie die het begin van het heelal aangeeft, kreeg de naam Big Bang (de oerknal) en zo werd de theorie genaamd.

Hierbij moet men vermelden dat het nul-volume een theoretische uitdrukking is. Met andere woorden, het is geschapen. De Koran die 1400 jaar geleden is neergezonden, laat ons de waarheid met deze vers weten:

"Allah heeft de hemelen en de aarde geschapen."2

We zullen hier de term Big Bang blijven gebruiken, aangezien er geen ander aannemelijker bewijsstuk bestaat wat aantoont dat het begin van het universum op deze manier in het bestaan is getreden.

De Big Bang theorie toont aan dat in het begin alle objecten in het heelal, één deel waren en toen zijn gescheiden. Dit feit dat door de Big Bang theorie is onthuld, was al veertien eeuwen geleden verklaard in de Koran, toen de mens nog een heel beperkte kennis had over het universum:

"Zien de verloochenaars dan niet dat terwijl de hemelen en aarde in het begin een eenheid vormden Wij ze van elkaar hebben doen scheiden en alle wezens schiepen uit water? Zullen zij nog steeds niet geloven?"3

Zoals aangegeven in deze vers, is alles met de Big Bang (met de oerknal, vanuit dat ene punt) geschapen en gevormd tot het huidige universum, door scheiding van elkaar. Als men de verklaring van deze vers uit de Koran vergelijkt met de Big Bang theorie, ziet men dat er tussen deze twee een perfecte harmonie is, ondanks dat de Big Bang pas in de twintigste eeuw als een wetenschappelijke theorie werd geïntroduceerd.

Het uitzetten van het heelal is één van de meest belangrijke bewijzen dat het heelal is geschapen uit het niets.

Hoewel dit feit sinds het begin van de schepping van het heelal constant aanwezig was, is dit pas in deze eeuw door de moderne wetenschap ontdekt. Terwijl Allah (Geprezen en Verheven is Hij) ons over deze realiteit in de Koran al 1400 jaar geleden geïnformeerd had:

"Met grote macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn het, die hem hebben uitgebreid."4

Zoals duidelijk te zien is, bewijst de Big Bang theorie dat het universum uit het niets is geschapen. Dit wil zeggen dat het gecreëerd is door Allah. Met de overwinning van de Big Bang is de ‘eeuwige materie’, wat de grondslag was voor de materialistische filosofie, verleden tijd geworden. Wat was er dan voor de Big Bang en wat was die kracht die het heelal tot iets bracht met deze grote explosie toen er nog niets bestond?

De bekende atheïstische filosoof Anthony Flew5 zegt het volgende over dit onderwerp:

“Men zegt dat het toegeven ten goede komt voor de ziel van de mens. Ik wil dan ook een bekentenis afleggen. Het Big Bang model is vanuit het perspectief van een atheïst verontrustend. Want de wetenschap heeft een bewering bewezen dat door de geloofsbronnen wordt verdedigd. Namelijk dat het heelal een begin heeft.”

Vele wetenschappers die zich niet blindelings bestempelen als atheïsten bevinden zich in een situatie dat ze moeten accepteren dat een Schepper bestaat die beschikt over een oneindige macht en kracht voor het scheppen van het heelal. Deze Schepper heeft de tijd en de materie geschapen. Met andere woorden, het moet een wezen zijn die onafhankelijk is van tijd en materie.

De beroemde Amerikaanse astronoom Hugh Ross6 verklaart deze realiteit als volgt:

“Wanneer tijd en materie gelijktijdig met de explosie tot stand zijn gekomen, dan moet de oorzaak die het heelal tot stand heeft gebracht zelf helemaal onafhankelijk zijn van de tijd en materie in het heelal. Dit laat ons zien dat de Schepper boven alle dimensies in het heelal is. Tegelijkertijd bewijst het ook dat het heelal zelf geen schepper is, zoals sommigen beweren. En ook niet een kracht die in het heelal zelf aanwezig is, maar dat het Schepper is die heelal omvat.”

Samengevat kunnen we zeggen dat de Koran enkel de waarheid bevat en dus werkelijk het boek van Allah is.

-----------------------------------------------------------------------------

1.Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 15(3), 168-173.
2.De Heilige Koran, Enam (Het Vee) 6/101.
3.De Heilige Koran, Enbiya (De Profeten) 21/30.
4.De Heilige Koran, Zariyet (De Schiftende Winden) 51/47.
5.Flew, A. (2003). God and the Muh. Think, 2(4), 17-23.
6.Ross, H. (1991). The fingerprint of God.

2 Waarom heeft Allah het universum geschapen?

Allah, de Schepper van het universum en alles wat zich erin bevindt, schiep dit universum om waardevolle redenen. In de Koran wordt hierover het volgende geschreven:

“Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat daar tussen is niet alleen maar voor vermaak geschapen.”1

“En Wij hebben de hemel en de aarde en alles wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee degenen die de Hel ontkennen.”2

Alle schepselen prijzen en verheerlijken hun Schepper in een taal die hen schikt. De opdracht die hen is aangewezen, voeren ze met plezier en enthousiasme uit. Bijvoorbeeld: de zon beweegt op de baan die voor hem is uitgestippeld zonder nalatigheid. Rivieren stromen in enthousiasme richting de oceanen en dieren die geschapen zijn voor de mensheid, vervullen hun taken zonder gebreken.

Bovendien zouden de eindeloze volmaaktheden en schoonheden van de eigenschappen en de namen van Allah verborgen blijven als Hij het universum niet zou geschapen hebben. Deze kennis zou dan slechts aan Allah toebehoren. Door het tevoorschijn komen van de immateriële schoonheden van Zijn namen en eigenschappen, aanschouwt Hij zelf Zijn schoonheden en volmaaktheden en mogen de engelen en de mensen ook deze goddelijke manifestaties aanschouwen.

Op het punt van het scheppen of niet scheppen van het bestaan heeft Allah de voorkeur gegeven aan het scheppen en deze voorkeur is een eindeloze barmhartigheid geworden voor heel het bestaan. Het is anders niet voor te stellen dat Allah, Die Samad3 is, de behoefte had om het bestaan te scheppen.

Samengevat, Allah heeft het universum geschapen om Zijn eindeloze schoonheid, barmhartigheid, perfectie en Zijn eindeloze machtigheid te tonen aan alle levende wezens.

----------------------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/16.
2.De Heilige Koran, Sad (de Arabische Letter Sad) 38/27.
3.Een van de Schone Namen van Allah: “Degene Die iedereen nodig heeft, maar Die zelf niemand nodig heeft’’.

3 Is het mogelijk dat het universum met alle wezens per toeval is ontstaan? Is er zekerheid over het bestaan van Allah?

De vraag of het leven per toeval is ontstaan is een belangrijk vraagstuk welke goed bekeken dient te worden. Het is een vraagstuk dat erg leeft bij mensen die niet geloven in een schepper. De islam pleit voor het bestaan van een (onsterfelijke) Schepper.

Hieronder zijn er  vier argumenten voor het ontstaan van de schepsels en het universum. Deze zijn door de islamgeleerde Bediüzzaman Said Nursi1 als volgt aangehaald:

  1. Middelen) Oorzaken creëren de schepping.
  2. Schepping ontstaat uit zichzelf en vergaat vanzelf.
  3. Het ontstaat op natuurlijke wijze, de natuur creëert.
  4. Allah heeft alles geschapen.2

Laten we de bovenstaande argumenten stuk voor stuk analyseren.

1) Middelen (oorzaken) creëren de schepping (het universum en alles en iedereen die zich erin bevindt).

Om in leven te kunnen blijven zijn we afhankelijk van eten en drinken (middelen).  Als het regent krijgt men water. Door middel van water groeien er bomen en planten. Bomen en planten zijn een bron van  zuurstof en vruchten. Al deze stappen zijn met elkaar verbonden en worden gecreëerd als gevolg van elkaar (zie waterkringloop). Dit wordt in stand gehouden door atomen. Indien we ervan uitgaan dat alles oorzakelijk is ontstaan en dat deze oorzaken oorsprong zijn van atomen, dienen we te accepteren dat deze atomen goden of scheppers zijn. Echter, omdat de eigenschappen zoals verstand, wilskracht en barmhartigheid bij deze atomen (middelen) ontbreken, kunnen we concluderen dat zij geen goden of scheppers kunnen zijn. Eindeloze volmaaktheden, almachtigheid  en schoonheden van deze eigenschappen behoren wel aan Allah toe, die de atomen en middelen schept.

2) Schepping ontstaat uit zichzelf en vergaat vanzelf.

Stel dat men zegt: ‘’Het Atomium is uit zichzelf ontstaan, want ik heb de bouwer/oprichter hiervan niet gezien,’’ is deze bewering dan terecht of onterecht? Zo ook kunnen we niet beweren dat de schepsels en het universum (met alles daarin en daarbuiten) uit zichzelf is ontstaan puur omdat we de Schepper niet kunnen zien. Dat is onmogelijk en onlogisch. Om bijvoorbeeld jezelf te kunnen creëren, zou je zelf eerst moeten bestaan. Maar als je al bestaat, kun je jezelf niet creëren omdat je al bestaat.

3) Het ontstaat op natuurlijke wijze, de natuur creëert het.

In elk land of stad zijn er regels die gehandhaafd en nageleefd dienen te worden. Anders ontstaat er chaos. Deze wetten en regels laten zien dat er een bestuur is die deze heeft opgesteld. Deze wetten zijn op zichzelf niet het bestuur. Het bestuur is in dit geval het land of stad. De natuur is ook een wet en heeft een bestuur. Dus het kan geen wetgever zijn.  

Als de natuur een boek is, kan het geen schrijver zijn. We weten allemaal dat er geen boek is zonder schrijver. De natuur is een kunst, maar geen kunstenaar. En er is geen kunstwerk zonder kunstenaar. Zo ook is er voor het universum een bestuurder, wetgever, schrijver en kunstenaar die wij Allah noemen.

4) Allah heeft alles geschapen.

We hebben gekeken naar de rationele en logische argumenten en bewijzen voor het ontstaan van het universum en daaruit de volgende conclusies getrokken: Het universum is door iets geschapen. Uit niets komt niets voort en kan zichzelf  dus niet hebben geschapen (denk aan DNA, feilloze fysiologie en anatomie van de organen). Er is dus een Schepper die alles en iedereen heeft geschapen.

Kortom, de mens kan niet per toeval zijn ontstaan en daarmee kan ook het leven niet per toeval zijn ontstaan. Dit ligt in het verlengde van elkaar. Uit deze bovengenoemde stellingen begrijpen we dat enkel Allah de Schepper van het universum is. Hij is De Almachtige, De Alwetende en De meest Barmhartige.

Sommige mensen zullen alsnog een laatste vraag stellen i.v.m. wie de schepper is van de Schepper. Als men deze vraag stelt, kan men oneindig blijven doordenken; wie is de schepper van De Schepper en wie is de Schepper van die Schepper enzovoort. Als moslims geloven we er in dat Allah altijd heeft bestaan. D.w.z. dat er geen begin en geen einde is aan Zijn bestaan. Dat verklaart veel, namelijk dat hij almachtig is en geen partner heeft. Uiteindelijk is er maar één Schepper die daadwerkelijk geschapen heeft.

Het is niet mogelijk dat Allah niet bestaat. Als een stad zonder burgemeester, een kunstwerk zonder kunstenaar of een boek zonder schrijver onmogelijk is, hoe kan het dan mogelijk zijn dat deze welgeordende wereld geen heerser, bestuurder, kunstenaar en/of schrijver heeft?3

Als er naar het heelal gekeken wordt, kan er geconcludeerd worden dat er een bepaald mechanisme is dat ervoor zorgt dat wezens volgens een bepaald structuur werken, alsof ze elkaar kennen en inspelen op elkaars behoeften. Het is niet mogelijk dat deze wezens zo structureel te werk gaan zonder onderlinge regels en afspraken. Een koe geeft melk, een bij geeft honing en een boom geeft fruit aan de mens zonder enige kennis te bezitten over zichzelf, de mens en zijn omgeving. Er is kennis, kracht en barmhartigheid nodig die hiervoor zorgt. Deze eigenschappen behoren toe aan Allah.

Zonder twijfel leidt ons verstand ons naar Allah. Alles in het heelal is een kunst en al deze kunstwerken verwijzen naar De Kunstenaar. Tevens zijn er ook meer dan honderd duizend profeten gekomen, deels met heilige boeken die naar Allah verwijzen. De Koran is één van deze heilige boeken, waarin op een zeer heldere manier het bestaan van Allah wordt gereciteerd:

“Degene Die zeven hemelen in lagen geschapen heeft. Jij ziet in de schepping van de Meest Barmhartige geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer: Zie jij een afwijking? Kijk dan opnieuw en weer, jouw blik zal zich in een nederige en vermoeide staat weer tot je keren.”4

Zoals ook hierboven bewezen is, is het bestaan van Allah een harde feit.

“Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?”5

------------------------------------------------------------------

1.Bediuzzaman Said Nursi, geboren in het dorpje Nurs, leefde van 1877 tot 23 maart 1960. Hij was een islamoloog uit het Osmaanse Rijk. Hij schreef ongeveer 130 verhandelingen (de Risale-i Nur-collectie) over de juiste interpretaties van de Koran die in meer dan 50 talen zijn vertaald. De boekenreeks van de Said Nursi bewijst de waarheden van de Koran en legt deze uit in het perspectief van de moderne wetenschap. Later kreeg hij ook de titel "Bediüzzaman" oftewel 'de unieke van de tijd.
2.Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur –Boek: Lem’alar (De Flitsen) – De 23ste Lem’a.
3.Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur – Boek: Sözler (De Woorden).
4.De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij) 67/3-4.
5.De Heilige Koran, Ibrahim (de Profeet Abraham) 14/10.